Compass GF4GF Centre

Town

Somerset East, Eastern Cape

Established

2018 (First intake 2019)

Main instruction Language

Afrikaans/English

Applications for GoodYear 2019 opens Mid September

If you are between 18 – 23, be part of a unique GAP year experience: GoodYear 2019.

Click link to the right to receive notice when applications have opened.

The Name: Compass

“Your Word is like a lamp that shows me the way. It is like a light that guides me.”

(Psalm 119: 105)

 

The writer of this Psalm reminded God’s people that His Word is a trustworthy compass. In that day, the flickering light cast by an olive oil lamp was only bright enough to show a traveller his next few steps. God’s Word is such a lamp that provides enough light to lighten up the path to those who pursue God. This light, the Word of God, directs our lives to Jesus Christ, the beginning and the end. Even more, Jesus Christ is the living Word that became Man and came to live with us, the true North. (John 1:14).

God is our direction-giver in our lives and Jesus Christ should be our true North. Our focus must be on Jesus Christ and we should never deviate from the direction He gives us in our lives. We know that if we deviate only a little from the direction He gives us, we do not reach the destination that He had in mind. That’s why the name, Compass, is very suitable because our purpose with this centre is to teach young people and show them that the Word of God must be their compass, that Jesus must be the focus, the true North, and that a life without His direction is not worth it.

The Bible and the Holy Spirit as our Helper direct and focus us on Jesus Christ, the true North. The Bible is our map that sets out the path of sound doctrine and righteousness (2 Tim 3:16). The compass is the work of the Holy Spirit in us that directs us to the truth, the only living truth. Jesus is the Way, the Truth and the Life (John 14). The Holy Spirit teaches and helps us not to go astray but to become more and more like Jesus. He leads us and helps us to live a live build on our relationship with the Triune God.

However, we live in a broken and chaotic world. A world that wants us to become part of the chaos, to leave us astray and without direction. When this happens and we lose our direction in life we can trust that God, who gives His trustworthy Word and the Holy Spirit as our compass, to lead us into deeper fellowship with Him. To give us hope again and to direct us back to Jesus Christ our True North.

Die Naam: Compass

“U Woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad.”

(Psalm 119:105)

 

Die skrywer van hierdie Psalm het God se volk herinner dat Sy Woord ‘n betroubare “kompas” is. In daardie tyd was die flikkerende lig van ‘n olyfolie lamp net helder genoeg om vir ‘n reisiger sy volgende paar tree aan te wys. God se Woord is so ‘n lamp wat genoeg lig verskaf om die pad vir diegene wat God najaag, te verlig. Hierdie lig, die Woord van God, rig ons lewens op Jesus Christus, die begin en die voleinder. Meer nog, Jesus Christus is die lewende Woord wat Mens geword het en onder ons kom woon het, die ware Noord. (Joh 1:14).

 

God is ons rigting-gewer in ons lewe en Jesus Christus behoort ons ware Noord te wees. Ons fokus moet wees op Jesus Christus en ons behoort nooit af te wyk van die rigting wat Hy in ons lewens gee nie. Ons weet dat as ons slegs ‘n klein bietjie afwyk van die rigting wat Hy ons gee, eindig ons glad nie waar Hy wil hê ons moet wees nie. Daarom is die naam, Compass, baie gepas aangesien ons doel met hierdie sentrum juis is om jongmense te leer en te wys dat die Woord van God hul kompas moet wees, dat Jesus die fokus, die ware Noord, moet wees en dat ‘n lewe sonder Sy rigting nie die moeite werd is nie.

Die Bybel en die Heilige Gees as Helper, rig ons op Jesus, die ware Noord. Die Bybel is ons kaart wat vir ons die pad/roete van die gesonde leer en geregtigheid uiteensit (2 Tim 3:16). Die kompas is die werk van die Heilige Gees in ons wat ons rig op die waarheid, die enigste lewende Waarheid. Jesus is die Weg, die Waarheid en die Lewe (Joh. 14) Die Heilige Gees leer en help ons daagliks om nie af te dwaal nie en om al meer en meer soos Jesus te word. Hy rig ons en vanuit ons verhouding met die Drie-enige-God begin ons leef.

Ons leef egter in ’n stukkende, gebroke en chaotiese wêreld. ’n Wêreld wat ons wil intrek en ons sonder rigting wil laat. Wanneer ons rigting in die lewe verloor, kan ons ons God vertrou wat Sy betroubare Woord en die Heilige Gees as ons kompas gee en dit gebruik om ons in dieper gemeenskap met Hom te lei. Om ons weer Hoop te gee en te rig op Jesus Christus ons Ware Noord.